Pedagog

Godziny pracy pedagoga szkolnego

mgr Katarzyna Kaczor

Godziny pracy:

 • poniedziałek
 • wtorek 12:00 – 15:00
 • środa 9:40 – 12:40
 • czwartek 11:00 – 14:00
 • piątek 11:00 – 13:00

Godziny pracy pedagoga specjalnego

mgr Katarzyna Kaczor

Godziny pracy:

 • poniedziałek 9:50 – 11:50
 • wtorek 10:00 – 12:00
 • środa 13:40 – 15:40
 • czwartek 9.00 – 11:00
 • piątek 8:00 – 11:00

Dyżur psychologa z PPP nr 11

Julia Rębisz

Do zadań pedagoga szkolnego w szczególności należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie (rozpoznawanie) ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie rozwoju i mocnych stron uczniów; minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów;
 • organizowanie (prowadzenie) różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • udzielanie porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z tych programów;
 • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka;

Telefony zaufania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Darmowy numer pomagający w poradzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Czynny całodobowo.

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Niebieska Linia 800 120 002

Infolinia czynna całodobowo

 • Dziecięcy Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Całodobowy, 7 dni w tygodniu

 • Kryzysowy oddział Ratunkowy

503 409 305

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Śródmieście, Ochota, Ursus

Infolinia 22 592 98 98

Wsparcie specjalistów

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Depresja to choroba prezentacja

Ulotka „Apel Twojego dziecka”

Bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych

Praca rodzica z dzieckiem

Pomoc materialna

Oferta dla rodziców WCiES

Skip to content