Misja szkoły

 

„Nasza szkoła uczy akceptacji siebie i innych,
wzajemnego szacunku i zaufania,
pobudza do twórczego myślenia i działania,
dostarcza możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności
a także stwarza szanse zabawy,
przeżywania radości i sukcesów”.

 

Szkoła Podstawowa nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich położona jest w centrum Warszawy przy ulicy Księdza Ignacego Jana Skorupki, jest placówką o sześćdziesięcioletniej tradycji, cieszy się pozytywną opinią w środowisku, nasi uczniowie osiągają dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty, dostają się do wybranych szkół, odnoszą sukcesy w wielu konkursach pozaszkolnych.

Główne kierunki naszego działania:

 • dążymy do efektywnej realizacji szkolnego zestawu programów nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, które tworzą spójną całość i uwzględniają zadania zawarte w podstawie programowej
 • w procesie edukacyjno-wychowawczym kładziemy nacisk na:
  • osiąganie jak najlepszych efektów kształcenia
  • realizację projektów i innowacji pedagogicznych
  • wychowanie młodego człowieka zgodnie z wartościami, które kształtują postawy poszanowania historii i tradycji kraju, sprzyjają rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, ale także przygotowują go do otwartego i sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie
  • systematyczne doskonalenie i ewaluację pracy zespołu nauczycieli, wprowadzanie zmian, które służą rozwojowi uczniów
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wszystkim uczniom, rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie im
  • budowanie poczucia własnej wartości, ale także otwartości na drugiego człowieka, tolerancji i akceptacji
  • rozwijanie zainteresowań i twórczych aktywności dzieci
  • tworzenie obrzędowości szkoły, organizowanie tradycyjnych  imprez, uroczystości, konkursów
  • kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych i ruchowych, zachęcanie dzieci i ich rodzin do zdrowego stylu życia
 • działalność szkoły oparta jest na sprawnie współpracującym zespole uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły
 • tworzymy klimat identyfikacji uczniów i rodziców ze szkołą, współpracujemy z Radą Rodziców, rozwijamy więzi ze środowiskiem lokalnym
 • zapewniamy dobre warunki do nauki i zabawy – nasze sale lekcyjne są ciepłe, kolorowe, wyposażone w nowe meble i nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • organizujemy ciekawe wycieczki, naukę pływania w kl. II, wyjścia na zajęcia kulturalno – edukacyjne, współpracujemy z instytucjami wspierającymi działalność szkoły
 • zapewniamy uczniom opiekę i ciekawie zorganizowany czas w świetlicy szkolnej.
Skip to content