Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie

Prezydium:

Przewodnicząca: Monika Wójciak-Grzechnik
Skarbnik: Agnieszka Radziszewska
Sekretarz: Paweł Skowera
Członek: Magdalena Domisiewicz
Członek: Marta Janicka-Kapłon

Kontakt e-mail: mwojciakgrzechnik@gmail.com

Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców uczniów.
W celu wspierania działalności szkoły Rada Rodziców pozyskuje dobrowolne wpłaty od rodziców uczniów.

Millennium
57 1160 2202 0000 0004 6854 5183

W tytule wpłat należy podać imię, nazwisko oraz klasę dziecka, a także okres, za jaki dokonywana jest wpłata (np.I półrocze, październik 2013 itp.).

Numer rachunku  bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat na pomoce do świetlicy szkolnej:

Millennium
31 1160 2202 0000 0004 6854 9822

Skip to content