Rekrutacja do klas I 2018/2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2018/2019  jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.

Szkoła Podstawowa nr 203 planuje otwarcie 2 oddziałów klas pierwszych.

Elektroniczna rekrutacja trwa:

od 2 marca 2018  od godz. 13

do 18 marca 2018 do godz. 20

dzień otwarty dla kandydatów i rodziców
28 lutego godz. 17.30

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
 • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
 • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacje ogólne

 • Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • Dziecko, które roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe  roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest przyjmowane na wniosek rodziców (zgłoszenie w przypadku dzieci obwodowych) do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie) składa się do dyrektora szkoły w terminie do 1 marca 2018 r.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nie obwodowa).

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do 1 klasy wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Dziecko ma zapewnione miejsce, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
 • Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym do dowolnie wybranych szkół według własnej listy preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest szkołą pierwszego wyboru i do niej właśnie rodzice /opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m. st. Warszawy

 

Do pobrania:

Zasady przyjęć do klasy 1 w szkole podstawowej

Kryteria rekrutacji do klasy 1 szkoły podstawowej dla kandydatów spoza obwodu

Harmonogram rekrutacji do klasy 1 w szkole podstawowej

Obwód Szkoły Podstawowej nr 203

Informacje dostępne na stronach:

http://edukacja.warszawa.pl

http://www.sp203.edu.pl

system rekrutacji: https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

Skip to content