header image
 

Rekrutacja do klas I 2017/2018

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018  jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Szkoła Podstawowa nr 203 planuje otwarcie 2 oddziałów klas pierwszych.

Elektroniczna rekrutacja trwa:

od 29 marca 2017 od godz. 13

do 10 kwietnia 2017 do godz. 20

dzień otwarty dla kandydatów i rodziców odbędzie się w dniu 6 marca  godz. 17

 

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
 • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. 
  w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
 • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacje ogólne

 • Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • Dziecko, które roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe  roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła,
  w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 24 marca 2017 r.

Zasady przyjęć

 • Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nie obwodowa).
 • 16 marca br. Rada m.st. Warszawy podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.  W uchwale m.in. określone zostaną nowe obwody szkół.
 • 20 marca br. na stronie systemu rekrutacji: podstawowe.edukacja.warszawa.pl zostanie udostępniona wyszukiwarka obwodów, dzięki której rodzice będą mogli sprawdzić szkołę obwodową właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

Do pobrania:

Informacje dostępne na stronach: