Rekrutacja

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent do spraw kadr.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 203 w Warszawie ul. Ks. I. J. Skorupki 8, 00-546 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent do spraw kadr, umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 0,50 etatu.

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie minimum średnie i co najmniej 4 – letni staż pracy, preferowane wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na tym stanowisku i 2 –letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe na takim lub podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania umów
 • Znajomość obsługi programu Kadry Optivum firmy VULCAN, programów Microsoft, Word, Excel, ( korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej)
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zagadnień z zakresu administracji kadrowej oraz aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 • Zdolności organizacyjne, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, kreatywność
 • Komunikatywność, skrupulatność, systematyczność, odpowiedzialność, sumienność
 • Zaangażowanie i samodzielność, dyspozycyjność
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. kadr w jednostce oświatowej będzie dodatkowym atutem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku samodzielnego referenta ds. kadr

 • Kompletowanie dokumentacji kadrowej i prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie umów o pracę, aneksów, przeszeregowań, dodatków stażowych, dodatków dla nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych itp. , świadectw pracy
 • Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop) oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela,
 • Ewidencja czasu pracy,
 • Kompletowanie dokumentacji ubezpieczeniowej / zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego
 • Współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o emerytury i renty
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy,
 • Prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników i kontrola ich aktualności,
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i Ppoż pracowników i kontrola ich aktualności,
 • Prowadzenie dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli
 • Sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami (ZFŚS, PFRON,…),
 • Wprowadzanie danych kadrowych pracowników szkoły do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)
 • wprowadzanie danych pracowników do systemu arkusza organizacyjnego szkoły
 • archiwizacja akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej
 • współpraca z DBFO,
 • inne wynikające z zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny i CV
 • Kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia
 • Dokumenty poświadczające staż pracy
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymienione wyżej dokumenty w terminie do 18 listopada 2015 r. do godz. 15:00 należy składać:

 • w zaklejonej kopercie z podanym z dopiskiem  „ dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent ds. kadr” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 203, ul. Ks. I. J. Skorupki 8 w Warszawie w godzinach 9:00 – 15:00,
 • pocztą  na adres Szkoła Podstawowa nr 203, ul. Ks. I. J. Skorupki 8, 00-546 Warszawa

Dokumenty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 203 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  BIP i na tablicy informacyjnej Szkoły.
Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 203 w Warszawie
mgr Anna Oskroba

Skip to content