KONKURS OTWARTY

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203

IM. ANTONINY I JANA ŻABIŃSKICH

 W WARSZAWIE

Ogłasza „ Otwarty konkurs ofert” dotyczący specjalistycznych zajęć z zakresu profilaktyki uniwersalnej i treningu zastępowania agresji na rok szkolny 2020/2021

  1. Zakres tematyczny programów
Lp. Tematyka zajęć Grupa odbiorcza Ilość godzin okres
1 Przeciwdziałanie agresji: agresja słowna, fizyczna psychiczna. VII

3 klasy

2X2godziny I semestr
2 Warsztaty – trening zastępowania agresji V

 1 klasy

VI

 3 klasy

2X3 godziny I semestr

 

II semestr

3 Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi

 ( alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy)

VII

3 klasy

1X2godziny I semestr
4 Uzależnienia behawioralne

( komputer, telefon, internet)

VI

3 klasy

rodzice

1X2godziny

1X 2godziny

I semestr

 

5 Cyberbulling –pojęcie, formy, odpowiedzialność karna, zagrożenia VII

3 klasy

VIII

 3 klasy

2X1godzinie II semestr

 

I semestr

6 Komunikacja interpersonalna – budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy. IV

2 klasa

2X2godziny I semestr
7 Konflikty w klasie – negocjowanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów V

 1 klasy

2X 2 godziny II semestr
8 Budowanie właściwego wizerunku własnej osoby- przeciwdziałanie autoagresji VII dziewczyny

3 klasy

2X2godziny II semestr
9 Rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji. II

 2 klasy

2X 2godziny I semestr
10 Depresja i zaburzenia odżywiania VIII dziewczyny 1X2 godziny II semestr
11 Słowa, które ranią. III

 2 klasy

1X2 godziny II semestr
12 Dotyk – dobry i zły III

2 klasy

2x2godziny I semestr
13 Stres – jak sobie z nim poradzić? VIII

3 klasy

1X2godziny II semestr

 

  1. Oferta

Oferta podmiotu powinna zostać złożona według wzoru (załącznik nr 1), z dołączonym cv osób odpowiedzialnych za przeprowadzone zajęcia, posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

  • Miejsce i termin składania ofert 

Oferty do konkursu składane są drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@sp203.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej placówki tj. 28 sierpnia 2020 roku do  7 września 2020 roku do godziny 16:00.

  1. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert, ocena formalna i merytoryczna.

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 9 września 2020 roku  Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu  i umieszczeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie.