Zamówienia publiczne

Warszawa: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej Nr 203, mieszczącej się przy ul. Ks. I. Skorupki 8 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 84924 – 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 203, ul. ks. I. J. Skorupki 8, 00-546 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6213291, faks 22 6213291.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej Nr 203, mieszczącej się przy ul. Ks. I. Skorupki 8 w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 203, mieszczącej się przy ul. Ks. I. Skorupki w Warszawie. Zamówiona moc cieplna – 0,2728 MW, w tym a) na potrzeby ogrzewania 0,2477 MW, b) na potrzeby ciepłej wody 0,0251 MW, c) na potrzeby ciepła technologicznego -, planowane roczne zużycie energii cieplnej – 3120 GJ. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody przy pomocy sieci ciepłowniczej. Warunki techniczne: obiekt zasilany z węzła cieplnego. Charakterystyka budynku: rok budowy – 1958, powierzchnia całkowita budynku – 5914 m2, w tym powierzchnia ogrzewana 4093 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PGNIG Termika S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 173170,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 183000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 183000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 183000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

    Brak ofert w dwóch przetargach nieograniczonych

Skip to content