header image
 

Pedagog

mgr Katarzyna Kaczor

Godziny pracy:

 • poniedziałek 12.40 – 15.40
 • wtorek 10.00 – 14.00
 • środa 11.00 – 16.00
 • czwartek 8.30 – 13.00
 • piątek 8.00 – 12.30 i 13.40 – 14.40

Dyżur psychologa z PPP nr 11

Beata Kubalska
poniedziałek 11.00 – 14.30 (co drugi tydzień)

Wykaz dyżurów w Poradni PP11:

 • poniedziałki 08.00 – 13.00 (co drugi tydzień)
 • wtorki 14.00 – 17.00
 • czwartki 14.00 – 17.00
 • piątki 14.00 – 18.00

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Depresja to choroba prezentacja

Ulotka „Apel Twojego dziecka”

Bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych

Praca rodzica z dzieckiem

Pomoc materialna

Oferta dla rodziców WCiES

Do zadań pedagoga szkolnego w szczególności należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie (rozpoznawanie) ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie rozwoju i mocnych stron uczniów; minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów;
 • organizowanie (prowadzenie) różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • udzielanie porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z tych programów;
 • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka;