OTWARTY KONKURS OFERT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203

ANTONINY I JANA ŻABIŃSKICH

 W WARSZAWIE

Ogłasza „ Otwarty konkurs ofert” dotyczący specjalistycznych zajęć z zakresu profilaktyki uniwersalnej i treningu zastępowania agresji na rok szkolny 2019/2020

I. Zakres tematyczny programów

Lp. Tematyka zajęć Grupa odbiorcza Ilość godzin okres
1 Przeciwdziałanie agresji: agresja słowna, fizyczna psychiczna. VII

3 klasy

2X2godziny I semestr
2 Warsztaty – trening zastępowania agresji V

 3 klasy

VI

 3 klasy

2X3 godziny I semestr

 

II semestr

3 Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi

 ( alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy)

VII

3 klasy

1X2godziny I semestr
4 Uzależnienia behawioralne

( komputer, telefon, internet)

VI

3 klasy

rodzice

1X2godziny

1X 2godziny

I semestr

 

5 Cyberbulling –pojęcie, formy, odpowiedzialność karna, zagrożenia VII

3 klasy

VIII

 2 klasy

2X1godzinie II semestr

 

I semestr

6 Komunikacja interpersonalna – budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy. IV

1 klasa

2X2godziny I semestr
7 Konflikty w klasie – negocjowanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów V

 3 klasy

2X 2 godziny II semestr
8 Budowanie właściwego wizerunku własnej osoby- przeciwdziałanie autoagresji VII dziewczyny

3 klasy

2X2godziny II semestr
9 Rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji. II

 2 klasy

2X 2godziny I semestr
10 Depresja i zaburzenia odżywiania VIII dziewczyny 1X2 godziny II semestr
11 Słowa, które ranią. III

 2 klasy

1X2 godziny II semestr
12 Dotyk – dobry i zły III

2 klasy

2x2godziny I semestr
13 Stres – jak sobie z nim poradzić? VIII 1X2godziny II semestr

 

II. Propozycje programowe powinny zawierać:

  1. informacja o podmiocie do ubiegania się o finansowanie – firmach, organizacjach pozarządowych,
  2. grupę docelową – odbiorcy zajęć,
  3. opis oferty adekwatny do potrzeb szkoły na konkretne problemy (cele, realizowane treści, spodziewane efekty),
  4. kosztorys,
  5. cv osób odpowiedzialnych za przeprowadzone zajęcia, posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

III. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty do konkursu składane są w  sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej placówki tj. 01 marca 2019 roku  do 15 kwietnia 2019 roku do godziny 16:00.

IV. Sposób złożenia oferty.

  1. Oferty składane są w postaci papierowej. Każda oferta winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania oferenta upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
  3. Wszelkie skreślenia i zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę i datowane.

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert, ocena formalna i merytoryczna.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 15 maja 2019 roku Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu  i umieszczeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie.
  2. Oferty, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie I będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą poddane ocenie merytorycznej.